Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków GTS Jastrząb

Zarząd Gminnego Towarzystwa Strzeleckiego Jastrząb w Elizówce zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 4 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 – I termin, godz. 17.30 – II termin. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 i dużą liczbę członków naszego Stowarzyszenia zebranie odbędzie się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Niemcach, Niemce ul. Różana 10. Wszyscy, biorący udział w Walnym Zebraniu Członków obowiązani są mieć ze sobą osłonę ust i nosa.
Obecność obowiązkowa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
 3. Stwierdzenie ważności zebrania.
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa w roku 2019.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja.
 8. Przyjęcie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Przedstawienie planów na dalsza działalność Towarzystwa.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał i wniosków.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie zebrania. Zarząd GTS Jastrząb

Zarząd GTS Jastrząb