Regulamin

REGULAMIN
użytkowania Gminnej Strzelnicy Osówka


Właściciel:
Gmina Niemce,
ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce


Zarządca:

Gminne Towarzystwo Strzeleckie JASTRZĄB, Elizówka 21A, 21-003 Ciecierzyn,Strzelnica zlokalizowana w miejscowości Osówka na działkach nr: 105/1, 106/1, 107/1, 108/1 jest obiektem odkrytym, przeznaczonym do prowadzenia szkoleń, treningów, zawodów i rekreacji, we wszystkich rodzajach strzelań. Może być udostępniona osobom posiadającym własną broń, jak też dysponującym bronią na podstawie innych przepisów. Strzelanie może odbywać się z broni strzeleckiej wszelkiego typu.


Dyscyplina i bezpieczeństwo na terenie strzelnicy:


1.Bezpieczeństwo strzelających, obsługi strzelnicy i publiczności w czasie strzelań wymaga zachowania szczególnej ostrożności podczas przenoszenia broni i obchodzenia się z nią, jak również poruszania się w obrębie strzelnicy. Ważna jest przede wszystkim dyscyplina osobista. Obowiązkiem personelu strzelnicy jest zapewnienie bezpieczeństwa, a obowiązkiem strzelających i oczekujących jest współdziałanie w tym zakresie.

2.Zabronione jest dotykanie cudzej broni bez zezwolenia.

3.Broń może być przenoszona tylko w stanie nie załadowanym i nie nabitym, z wypiętymi magazynkami. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przenoszenie broni załadowanej, krótkiej przy sobie przez sędziów, trenerów i instruktorów podczas wykonywania zadań służbowych.

4.Zabrania się przenoszenia broni odkrytej poza terenem strzelnicy.

5.Broń na terenie strzelnicy, przed użytkowaniem powinna znajdować się w futerale, kaburze, pudełku lub być zabezpieczona w inny regulaminowy sposób.

6.Dopuszcza się poza stanowiskami / torami strzeleckimi przenosić lub przewozić w wózkach broń długą, lufą skierowaną do góry z otwartymi zamkami lub posiadać znacznik pustej komory nabojowej („flaga”) / być zabezpieczona w inny regulaminowy sposób. Broń łamana musi mieć lufy otwarte i skierowane wdół lub jak powyżej ze znacznikami.

7.Każda broń używana na strzelnicy musi być sprawna technicznie. Za sprawdzenie i utrzymanie sprawności broni odpowiada jej użytkownik. Odpowiada on też za znajomość zasad posługiwania się daną bronią i zgodne z nimi postępowanie.

8.Oczekującym na strzelanie lub widzom zabrania się wchodzenia na stanowiska / tory strzeleckie.

9.Wszystkie osoby znajdujące się na strzelnicy są obowiązane do bezwzględnego wykonywania poleceń osób funkcyjnych. Na stanowiskach / torach strzeleckich czynności wykonuje się wyłącznie na komendę osoby prowadzącej strzelanie.

10.Osoby prowadzące indywidualne strzelanie z broni własnej muszą przestrzegać przepisów, tak jak by były osobą prowadzącą strzelanie na danej osi lub torze strzeleckim, tak dla siebie, jak i ewentualnie innych współuczestników strzelań lub obserwatorów strzelania.

11.Wszystkie osoby znajdujące się na strzelnicy są obowiązane do natychmiastowego zgłaszania powstałych zagrożeń osobom funkcyjnym.

12.Każdy, kto stwierdzi, że dalsze strzelanie prowadzi do zagrożenia życia lub zdrowia jest obowiązany przerwać je głośną komendą STOP i zgłosić przyczynę swojej decyzji każdej osobie funkcyjnej – prowadzącej strzelanie. Wznowienie strzelania następuje na komendę prowadzącego strzelanie.


Bezpieczeństwo na stanowiskach strzeleckich:


1.Wszelkie czynności związane z obsługą broni dokonuje się wyłącznie na wyznaczonych do tego celu stanowiskach.

2.Użytkowanie broni na strzelnicy odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi dla poszczególnych grup strzeleckich znajdujących się na jej terenie.

3.Strzelnica posiada wyznaczoną „Strefę bezpieczeństwa” i służy do manewrowania rozładowaną bronią, sprawdzania broni, usuwania usterek, itd. W strefie bezpieczeństwa obowiązuje absolutny zakaz wnoszenia amunicji.

4.Broń może być załadowana tylko na stanowisku / torze strzeleckim, po komendzie prowadzącego strzelanie.

5.Broni załadowanej i nabitej nie można wypuszczać z ręki, ani w takim stanie odkładać lub przekazywać innej osobie, poza prowadzącym strzelanie.

6.Składanie się do strzału i celowanie, dozwolone jest na stanowisku / torze strzeleckim po skierowaniu wylotu lufy w kierunku celu strzeleckiego.

7.Strzelanie na „sucho” poza stanowiskiem jest zabronione, z wyłączeniem Strefy Bezpieczeństwa

8.W czasie strzelania obowiązujące są komendy prowadzącego strzelanie zgodnie z grupą strzelecką znajdującą się na danym stanowisku / torze.

9.W czasie strzelania zabronione jest wchodzenie osób postronnych na teren stanowisk / torów strzeleckich. Przebywać tam mogą jedynie osoby strzelające i prowadzące strzelanie.

10.Zabrania się wchodzenia przed stanowiska / tory strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.

11.Opuszczenie stanowiska / toru z bronią lub bez niej dozwolone jest tylko za zgodą prowadzącego strzelanie, a obowiązkiem strzelającego jest upewnienie się, że broń jest rozładowana. Powrót strzelca na stanowisko musi być zgłoszona prowadzącemu strzelanie.

12.Po zakończeniu strzelania, broń rozładowuje się, oznacza znacznikami w komorze zamkowej i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie.

13.Niesprawność broni, amunicji i urządzeń zmiany tarcz należy zgłaszać natychmiast prowadzącemu strzelanie. Strzelającym zabrania się samodzielnego usuwania usterek, które wynikły w czasie strzelania w urządzeniach mechanicznych lubelektrycznych

strzelnicy.


Postanowienia ogólne:


1.Niezależnie od powyższych ustaleń, na strzelnicy obowiązują również inne przepisy ustawowe oraz szczegółowe przepisy danej grupy strzeleckiej.

2.Na zawodach dodatkowo obowiązują odpowiednie regulaminy.

3.Za spowodowanie nieszczęśliwego wypadku odpowiedzialność ponosi wyłącznie strzelający.

4.Użytkownik strzelnicy zobowiązany jest do pozostawienia obiektu w stanie jakim go zastał, jak również do zabrania ze sobą wszelkich odpadów, które powstały w wyniku korzystania ze strzelnicy między innymi takich jak: łuski po nabojach, zużyte tarcze czy inne opakowania. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każdą wyrządzoną szkodę na strzelnicy i zobowiązany jest do pokrycia strat.

5.Na strzelnicy należy używać środków ochrony słuchu i wzroku.

6.Osobom, których zachowanie wskazuje na użycie alkoholu lub innych środków odurzających zabrania się strzelania oraz przebywania w pobliżu stanowisk / torów strzeleckich.

7.Każdorazowe korzystanie ze strzelnicy wymaga uzyskania zgody zarządcy obiektu oraz wpisu do Książki Pobytu na Strzelnicy.

8.Zarządca strzelnicy nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu bez właściwego nadzoru.

9.Na terenie strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkachi być obowiązkowo trzymane na uwięzi pod nadzorem opiekuna.

10.Dzieci mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów.

11.Kto narusza przepisy niniejszego regulaminumoże zostać usunięty z terenu strzelnicy.

Regulamin opracował:

Zarząd Gminnego Towarzystwa Strzeleckiego „Jastrząb”,
Elizówka 21 A, 21-003 Ciecierzyn