Informacja w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży zawodników reprezentujących klub na zawodach wpisanych do kalendarza PZSS

Poniżej zamieszczamy treść uchwały Zarządu Gminnego Towarzystwa Strzeleckiego Jastrząb w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży zawodników reprezentujących klub na zawodach wpisanych do kalendarza Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

  1. Zarząd Gminnego Towarzystwa Strzeleckiego Jastrząb …. stycznia 2024 r., postanawia refundować koszty podróży zawodników reprezentujących barwy klubu Jastrząb Elizówka na zawodach wpisanych do kalendarza Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (z Delegatem PZSS), odbywających się poza województwem lubelskim.
  2. Refundacja kosztów podróży rozliczana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2022, poz. 2302) i dotyczy tylko należności z tytułu diety dla zawodnika oraz przejazdu tylko jednego auta na konkretne zawody ujęte w kalendarzu PZSS z pod siedziby klubu do miejsca realizacji zawodów i z powrotem niezależnie od ilości delegowanych zawodników chcących reprezentować klub.
  3. Zawodnicy Jastrzębia Elizówka chcący reprezentować klub na wymienionych w § 1. zawodach powinni zwrócić się pisemnie lub mailowo do Zarządu o delegowanie ich na wyjazd co najmniej 7 dni przed planowanymi zawodami.
  4. Zarząd zastrzega sobie prawo do ewentualnego żądania od zawodnika chcącego zostać delegowanym do reprezentowania klubu udokumentowania swoich kwalifikacji.
  5. Ostateczna decyzja o delegowaniu danego zawodnika do reprezentowania klubu Jastrząb Elizówka na zawodach wpisanych do kalendarza PZSS, a co za tym idzie przyznania refundacji należy do Zarządu.